Petak, 27 Januar 2012 17:08

Odgovor Safetu Kuduzoviću DRUGI DIO

Napisao:  Administrator
Ocjeni ovaj članak
(45 glasova)

Zatim Safet Kuduzović kaže: Allah se smilovao imamu Maliku koji je rekao: “Ko uvede u islam neku novotariju, smatrajući je lijepom, potvorio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je pronevjerio svoje poslanstvo, jer Uzvišeni Allah kaže: 'Danas sam vam vašu vjeru upotpunio.' Šta tada nije bilo od vjere (u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashaba), nije ni danas vjera.” (Vidjeti: El-Iatisam, 1/62 i 2/368, od imama Šatibija. Mišljenje slično ovome izrekao je i Ibn Hazm. Vidjeti: El-Ihkam, 6/255)

 

Prvo što mi zapada za oči i što nikako ne mogu da shvatim je Kuduzovićevo navođenje riječi imama Malika iz djela Eš Šatibija, potvrđenog eš'arije protiv kojih se Safet zajedno sa svojim voljenim Ibn Usejminom uveliko bori proglašavajući ih zabludjelima sa neispravnom akidom. Njegov uzor Ibn Usejmin je čak došao do toga da je u jednoj svojoj fetvi javno rekao da su Imam En Nevevi i Hafiz Ibn Hadžer El Askalani zalutali u akidi. Smatra eš'arije zalutalim, pogrešne akide a onda navodi citate iz njihovih djela. Pa naravno da mora navoditi eš'arije kada vehabije nemaju nikakvog utemeljenja 700 godina nakon Poslanika, a.s.!!!

 

Pored toga, učenik Imama Malika Imam Šafija bid'at dijeli na dvije vrste, i to ne samo on već mnoga druga ulema. Pogledajmo šta ulema kaže o bid'atu:

 

Kaže Imam Šafija: “Bid’at ima dvije vrste: Pohvaljeni i pokuđeni. Ono što se slaže sa Kur’anom i sunnetom to je pohvaljeno a ono što se suprotstavlja Kur’anu i sunnetu to je pokuđeno.”[1]

 

Kaže Ibn Hadžer El Askalani tumačeći riječi Omera: “Divan li je ovo bid’at.”: “Bid’at u jeziku znači ono što je izmišljeno a što nije postojalo ranije, a u šerijatu se upotrebljava u značenju onoga što je u suprotnosti sa sunnetom pa tada biva pokuđeno. Tumačenje toga je: Ako bude od onoga što se smatra pohvaljenim u šerijatu, onda je pohvaljen, ako bude od onoga što se u šerijatu smatra pokuđenim onda je pokuđeni, a ako ne bude ni od prve ni od druge vrste onda je mubah.”[2]

Kaže Ebu Bekr Ibnul Arebi, tumaćeći hadis: “Čuvajte se novotarija.”: “Znajte, Allah vas podučio, da se novotarije dijele na dva dijela: Novotarije koje nemaju osnovu, koje su zasnovane samo na strastima i sosptvenoj volji, i ovo je pokuđena vrsta novotarija; i novotarije koje su izmišljene na osnovu prethodnih primjera a ovakve novotarije su sunneti pravednih halifa i dobrih imama.

Znaj da stvar nije momentalno pokuđena ako se za nju kaže da je bid’at ili novotarija, u jezičkom ili terminološkom značenju. Allah, dž.š., je rekao:

(مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون َ )

“I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju”[3]

I kaže Omer, r.a.: “Divan li je ovo bid’at.”

Pokuđeno od bid’ata je ono što se suprotstavlja sunnetu a pokuđeno od novotarija je ono što vodi u zabludu.”[4]

Kaže Imam Izuddin ibn Abdusselam u svojoj knjizi El Kavaid: “Bid’at je podijeljen na vadžib, haram, mendub, mekruh i mubah. Način raspoznavanja između različitih vrsta bid’ata je podvrgivanje tih novih stvari šerijatskim pravilima. Pa ako bude spadao pod pravila vadžib stvari onda je vadžib, ako spada pod pravila harama onda je haram, menduba mendub, mekruha mekruh a mubaha mubah. Primjer vadžib bid’ata je bavljenje gramatikom koja nam pomaže da razumijemo Kur’an i hadis Božijeg Poslanika, a.s. Očuvanje šerijata je vadžib a on se ne može sačuvati bez uvođenja gramatike. Ono bez čega se ne može upotpuniti vadžib je vadžib pa je tako izučavanje gramatike vadžib. Drugi primjer vadžib bid’ata je učenje nepoznatih riječi iz Kur’ana i Sunneta. Treći je zapisivanje akaida i zapisivanje osnova fikha. Četvrti bid’at je nauka hadisa, odlikovanje ispravnog od neispravnog i sl. Zatim, od haram bid’ata su novi pravci u islamu poput kaderija, mudžessima, džeberija i sl. Dok je, sa druge strane, odgovor ovim sektama bid’at koji je vadžib. Od pohvaljenih bid’ata je izgradnja škola i puteva kao i svako dobro djelo koje se nije radilo u prvo doba islama. Od mendub bid’ata je teravija, određivanje pravila tesavvufa, rasprave i sl. Ako se time želi postići Allahovo, dž.š., zadovoljstvo. Od mekruh bid’ata je preterano uljepšavanje džamija, mushafa i sl. i, na kraju, od mubah bid’ata je rukovanje nakon namaza, korišćenje određenih jela i određene odjeće za pojedine prilike i sl.”[5]

Kaže Ibn Esir: “Bid’at ima dvije vrste: Bid’at koji poziva dobru i bid’at koji poziva u zabludu. Ono što se suprotstavlja Allahovim i Poslanikovim naredbama je pokuđeni bid’at a ono što je u okviru opštih intencija šerijata ili je od onoga na šta je podsticao Allahov Poslanik, a.s.,  onda je to pohvaljeni bid’at. Ono što ne bude imalo primjer u prošlosti, kao različite vrste dobrih djela, to je takođe od pohvaljenih novotarija.”[6]

Kaže Ahmed ibn Hadžer El Hejsemi: “Bid’at je, u jeziku, ono što je izmišljeno, a u šerijatu je to ono što se suprotstavlja naredbi šerijata bez obzira bila ta naredba opšta ili posebna.”[7]

( OSTATAK TELSTA O BID'ATU PROČITATI NA  http://www.ebuhanife.net/Islam/Fikh/Ispravno-razumijevanje-novotarija )

Zatim Safet Kuduzović nastavlja pa kaže: “Hoće li autor ovog teksta uputiti istu kritiku prvim generacijama muslimana koji su "hladnokrvno" dočekivali i ispraćali rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da tom prilikom nisu ni tekbir donijeli niti ilahiju spjevali, niti suzu pustili. Da li i oni ruše ličnost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ovi aršini vrijede isključivo za tzv. vehabije?

Kao što sam i spomenuo na početku ovog teksta, prve generacije muslimana su imale razne hvalospjeve u čast Muhammeda, a.s., koje su sa generacije na generaciju prenosile a koji su zapisani u zbirkama. Propis mevluda se ne veže za određeni datum jer je to nešto što svi muslimani svijeta prave tokom cijele godine. Zanimljivo je i to da i u okupiranoj Medini skoro da ne prođe dan a da se negdje ne održi Mevlud. Jedan od šejhova koji je živio 25 godina u Medini pričao mi je kako bi policija obilazila kuće ne bi li pronašla nekoga da pravi mevlud i spriječila ga u tome. Ako bi našli takvu grupu muslimana upali bi u kuću i fizički nasrnuli na njih sprečavajući ih od salavata na Poslanika, a.s., i njegovog hvaljenja u stihu. Nekada se dešavalo da oni koji prave mevlud čuju dolazak policije pa bi postavili neko dijete pored vrata da pjevuši neke saudijske pjesme, začudo, policija bi se tada udaljila jer je pjesme o dunjaluku, porodici Saud, ženama i grijehu dozvoljeno pjevati a pjesme o Poslaniku, a.s., haram, zabranjeno!

Koliko god vi vehabije pokušavali da odvratite muslimane od hvaljenja Poslanika, a.s., i izražavanja ljubavi prema njemu nikada u tome nećete uspjeti jer je ljubav prema Poslaniku, a.s., od imana i uvijek će na dunjaluku postojati vjernika kojima je Poslanik, a.s., preči od svih saudijsko-američkih para koje se nude samo da se Poslanik, a.s., ne bi spominjao.

 

Nakon toga, Safet Kuduzović, ne bi li prikrio zlodjela vehabija, počinje sa uvredama i negiranjem realnosti koju cio svijet vidi pa kaže: Gdje to tzv. vehabije ruše mezare? Očekujemo od autora da će se barem zacrvenjeti, to bi bilo ljudski od njega. U prilog je stavio sliku medinskog mezarja "Bekia" i ispod njega napisao sljedeće: "Porušeni mezarevi ashaba, majki vjernika, tabi'ina i velike islamske uleme. Mezarje Beki'a".Našem kuburiji Samiju Džeki ne odgovaraju mezari na kojima nema građevina, kupola, mramora i sl., stoga mezar koji je obilježen kamenom i nije uzvišen smatra ruševinom!!!

 

Uvijek, kada vehabija spominje pripadnike svog pokreta govori TZV vehabije. Svim silama pokušavaju da sebi pripišu naziv “selefije” ne bi li se bar tako, preko naziva, povezali sa selefom pošto učenjem i ideologijom ne mogu nikako s obzirom da je prva osoba koja je počela zagovarati ideje koje vehabije danas zagovaraju živjela tek 700 godina nakon Poslanika, a.s. Smatram da je prikladno da ovom prilikom odgovorimo i na nekoliko ustaljenih vehabijskih formula u vezi sa nazivom vehabije. Naziv vehabije je potpuno ispravan i u tom nazivu nema ničega što bi ga moglo zabraniti niti tu ima bilo kakve greške. Neko kaže da je to vrijeđanje Allaha jer je jedno od Allahovih imena El Vehhab a “vehabije” je izvedenica od tog Allahovog imena. To je, međutim, neispravno jer Allahova imena nemaju izvedenice. Da je tačno to da je to izvedenica od Allahovog imena i da je to pogrdan naziv pa zar bi Malikije ćutale više od hiljadu godina i niko od njih ne bi prigovorio zbog tog naziva jer je i El Malik Allahovo ime?! Zatim, neko od njih kaže da je neispravno nazivati ih “vehabije” jer je ime njihovog osnivača Muhammed. Kažu: Zašto ih ne nazivate Muhammedijje nego vehabije. Razlog zbog kojeg se vehabije ne smiju nazivati Muhammedijje je to što bi to bila uvreda Poslanikovog a.s. imena. Poznato je u šerijatu da nije dozvoljeno dijete čije je ime Muhammed grditi i upućivati mu ružne riječi iz poštovanja prema ovom imenu a kako ćemo onda nazvati jednu sektu ovim imenom. Često se dešava da se pripadnici nekog pokreta nazivaju po imenu baba ili deda tog pokreta. Na primjer, hanbelije se nazivaju hanbelijama iako je ime njihovog osnivača Ahmed b. Muhammed b. Hanbel. Šafije se nazivaju šafijama , takođe po dalekom pretku imama Muhammed b. Idris Eš Šafi’ija. Zatim, što se tiče naziva “selefije”. Nije dozvoljeno vehabije nazivati ovim imenom jer oni u osnovi nemaju nikakve veze sa selefu salihom. Oni bi željeli da ih mi povežemo sa selefom ali kada između njih nema nikakve veze zašto bismo ih onda nazivali tim imenom. Niti imaju utemeljenje u selefu niti imaju iste ideje kao selef te je stoga zabranjeno nazivati ih ovim imenom jer bi to moglo dovesti do pogrešnih zaključaka odnosno toga da neko pomisli da su vehabije slične selefu. Selefu Salih nije ideološki pravac, to je određeni vremenski period. Samo onaj ko je živio do 300. a po nekima do 500. hidžretske godine može se nazvati selefom i selefijom.

 

Zatim Safet počinje sa ustaljenim vehabijskim etiketiranjem tipa “kuburija”. Čudi me da nije i on kao i svi vehabije ispisao još i nazive svih sekti za koje je čuo jer je kod njih, za proglašavanje nekoga svim mogućim sektama dovoljno samo to da se ne slaže sa ideologijom vehabizma. Da bi čovjeka proglasili čak često i međusobno oprečnim sektama o kojima, realno, skoro nijedan vehabija ne zna ništa više od naziva, dovoljno je samo da kažeš da je Bog Savršen i bez mjesta i oni će početi recitiranje svojih pjesmica: “Kuburija sufija, džehmijja mu’tezila, tra la la la laa sve na svijetu znam jaaa.”

 

Kada kažu “kuburija” vehabije pod tim podrazumijevaju osobu koja obožava kaburove i klanja se njima. Ja pitam Kuduzovića i ostale vehabije: Kakve veze ima očuvanje mezarja ashaba, evlija i dobrih ljudi od gaženja i zaborava sa obožavanjem? Zašto je čuvanje mezara obožavanje a čuvanje pera, naočara, satova i sl. nije obožavanje? Čuvanjem mezareva mi čuvamo uspomenu na nosioce islama, činimo da se ljudi podsjećaju njihove požrtvovanosti za islam i pobožnosti a radi čega vi čuvate naočare i satove? Korist od čuvanja mezareva ashaba, tabi’ina i dobrih ljudi je vidljiva svakome a šta je korist od čuvanja naočara???

Nijedno turbe nije sagrađeno da bi onaj ko je tu ukopan bio obožavan samo što vi vehabije uvijeg gradite propise na umišljajima i bajkama.

Realnost i pravilno sagledavanje stvari osnova je prilikom donošenja propisa.

 

Safet, nakon vehabijskih pjesmica, nastavlja pa kaže: “Poslušajmo nekoliko vjerodostojnih hadisa koji iz temelja ruše Džekina ubjeđenja:

- Alija prenosi da mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne ostavi ni jednog kipa a da ga ne uništiš, niti ijedan izdignut mezar a da ga ne poravnaš." (Muslim, 969)

- Fadale b. Ubejd kaže: "Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako naređuje poravnavanje kabura." (Muslim, 965)

- Džabir prenosi da je kabur Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izdignut oko jednog pedlja. (Ibn Hibban i Bejheki. Šejh Šuajb ovaj hadis ocjenjuje autentičnim.)

- Džabir kaže: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se sjedi na kaburu ili da se gradi na njemu." (Muslim, 970) Kod imam Hakima u El-Mustedreku stoji dodatak: "...i zabranio je da se piše po kaburu". (Hakim, 1/525/1369, i ocjenjuje ovaj hadis ispravnim, kao i Zehebi).

Ako pogledamo hadise koje je naveo vidimo da između njih postoji neslaganje. U prvom hadisu stoji naredba poravnavanja mezareva dok u trećem stoji da je Džabir, r.a., rekao da je Poslanikov, a.s., mezar bio uzdignut u visini jednog pedlja. Kako to? Istina je, ustvari da se u prvom hadisu spominje glagol سوى koji zahtijeva poređenje: „Sa čime ga poravnati?“ Ako kažemo: „Poravnati ga sa zemljom“ što je značenje koje je Safet htio da nam nametne a koje vehabije primjenjuju onda dolazimo u koliziju sa trećim hadisom za koji je sam Safet potvrdio da je autentičan.

 

Imam el Menbedži El Hanefi kaže: „Ako neko kaže: “Bilježi se od Ebul Hijadž El Esedija da je rekao: “Rekao mi je Alija: Hoćeš li da te uputim na ono na šta me uputio Poslanik, a.s.: “Ne ostavi grob koji se poštuje a da ga ne poravnaš niti kipa a da ga ne uništiš.”[8] Reći ćemo mu: Ovim se misli na poštovane mezarove i one koji su izgrađeni iz oholosti jer bilježi Buhari od Sufjan Et Temara da je on video Poslanikov mezar uzdignut.”[9]“ ( El Lubab fil Džem'i bejnes sunneti vel kitab, el Menbedži, 1/324 )

 

Hadis od Alije, r.a., nije hadis čiji uzrok ne možemo shvatiti već je razlog ovakvih naredbi itekako pojmljiv islamskim pravnicima. Postoji nekoliko mišljenja po pitanju uzroka Poslanikove, a.s., naredbe Aliji, r.a., za uređenjem i poravnavanjem kaburova:

-          Prvo je zbog blizine vremena džahilijjeta kada su ljudi obožavali kamenje i kamene figure. Danas su muslimani daleko od vremena kada se obožavalo kamenje i niko od muslimana nije ni blizu toga. Nestankom uzroka nestaje i zabrana kako je to poznato među učenjacima usula. Ovo nije čudno u šerijatu. Poslanik, a.s., je zbog blizine vremena kada je kamenje bilo obožavano zabranio ljudima da posjećuju mezarje ali im je nakon toga, kada se iman učvrstio u njihovim srcima, to dozvolio i preporučio. Isti je slučaj i sa gradnjom na mezaru. Onda kada se plašimo da će muslimani obožavati kamenje i ljude zabranjuje se gradnja na mezaru a onda kada nema te bojazni gradnja je dozvoljena. Već 1400 godina među muslimanima ne postoji nijedan čovjek koji je počeo obožavati kamenje ili ljude, pa razmislite!

-          Drugo mišljenje je da je uzrok rušenja zabrana gradnje nečim što je dotakla vatra poput gipsa i sl. kao što je to spomenuo El Iraki u komentaru Tirmizija, i što Ibn Ebi Šejbe bilježi u El Musannefu od Zejd b. Erkama i dr.

-          Uzrok zabrane gradnje na kaburovima je zbog straha od urušavanja. I ovo prenosi Ibn Ebi Šejbe. Ukoliko nema straha od urušavanja nema ni problema u gradnji.

-          Uzrok je oholjenje i uzdizanje porodice bogatstvom. Ovo su spomenuli Imam Šafija i Es Serahsi El Hanefi. Oholjenje i hvalisanje je lična stvar, ispravlja se ispravljanjem nijjeta. Ukoliko nema hvaljenja niti oholjenja građevinom iznad kabura nestaje i propis rušenja i zabrane gradnje nad njim. Dakle, ukoliko se radi o koristi za muslimane poput očuvanja mezara nekog od ashaba da bi se ljudi koji prođu pored mezara prisjetili najbolje generacije i poželjeli da ih slijede u dobru onda nestaje zabrana gradnje na mezaru.

 

Značenje i razumijevanje hadisa nije uzdržano samo za Ibn Tejmijju i Ibn Kajjima, Allah im se smilovao i grijehe im oprostio, već je to nešto u čemu mogu imati udjela svi muslimani. Muslimani, sa cjelokupnom ulemom, su 700 godina ( prije nego se pojavio Ibn Tejmijje ) razumijevali ove hadise na način koji smo objasnili i niko nije posezao za rušenjem mezarja, turbeta i kubeta. Ko god je od uleme govorio o pitanju gradnje na mezarevima, i kao što se to da i primjetiti iz citata uleme govorio da je gradnja mekruh ( dakle mekruh a ne širk kako to vehabije predstavljaju) gledao je na to preko spomenutih značenja s tim što je veliki dio njih uzimao po prevenciji i stvarima koje idu uz to pa je na njihov stav o tome uticalo to da li se turbe ili ono što je izgrađeno na tom mezaru nalaze na privatnom zemljištu ili vakufskom, da li od te gradnje muslimani imaju koristi ili ne, da li se gradi radi ukrašavanja ili ne, da li bespotrebno zauzima prostor ili ne, da li se gradi iz oholosti, radi hvalisanja ili se gradi radi čuvanja mezara od kradljivaca i sl. Sve ovo je uticalo na stav pravnika po pitanju gradnje na mezaru. Dakle, pitanje je daleko od pitanja širka i kufra i nikome od pravnika nije palo na pamet da nekoga zbog gradnje na mezarju ili dozvoljavanja gradnje na mezarju proglašava mušrikom, nevjernikom, kuburijom (!) i sl. Jedino su vehabijski mozgovi došli do značenja koja nikome od prijašnje uleme nisu pala na pamet. Zašto se neko od vehabija ne zapita zbog čega ulema stotinama godina u tim hadisima nije vidjela ono što oni „vide“ ( bolje reći umišljaju ) ??? Zar su to naši „automehaničari“ učeniji u hadisu od stotina hafiza hadisa koji nisu razumjeli osim ono što sam spomenuo???

 

Poslanik, a.s., zajedno sa svoja dva druga Ebu Bekrom, r.a., i Omerom, r.a., ukopan je u sobi Aiše, r.a., koja se nije nimalo razlikovala od turbeta. Zašto ashabi ne reagovaše?? Zašto ne zabraniše da oko Poslanikovog, a.s., Ebu Bekrovog, r.a., i Omerovog, r.a., stoji građevina ako je ispravno značenje hadisa koje nam vi vehabije nudite? Zatim, kada su Emevije sagradile kube iznad mubarek stijene u Šamu, zašto se niko od ashaba i tabi'ina ne pobuni? Zašto ashabi ne porušiše turbeta Božijih Poslanika, a.s., u Palestini?? Zar ashabi nisu razumjeli poruku Poslanika, a.s., a vi vehabije je razumijete??

 

Istinu je rekao Poslanik, a.s.,: „Kome Allah, dž.š., želi dobro da mu da razumije vjeru.“ ( Buhari, br. 71 )

 

Šerijat nije recitovanje hadisa već razumijevanje.

 

Zatim Safet kaže: Nakon ovih predanja iz najautentičnijih hadiskih zbirki, možemo shvatiti pakost, podlost i nepravdu koju čine laička pera želeći predstaviti tzv. vehabije neprijateljima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i islama. Pitam autora, kojeg je usmjerenja bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je zabranjivao građenje na kaburu, njegovo izdignuće i pisanje po njemu. Da li si svjestan da si ti, ustvari, najveći rušitelji sunneta i prakse ashaba, a potom liješ krokodilske suze što na medinskim kaburima nema turbeta i mauzoleja na kojima će svijet svetkovati!!

 

Kao što je i pojašnjeno, niko od ashaba, tabi'ina, tabi' tabi'ina, imama četiri mezheba i istaknutih imama mezheba nije razumio spomenute predaje na način na koji su ih razumjele vehabije. Iskrivljivanje značenja hadisa i šerijatskih tekstova je neprijateljstvo prema Poslaniku, a.s., a tome su vehabije itekako vične. Vehabije, neprijatelji evlija trebaju malo bolje razmisliti o hadisu:

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah, dž.š., je rekao: „Ko se neprijateljski ponese prema Mome evlij objavio Sam mu rat. Moj rob Mi se neće približiti ničim Meni dražim od izvršavanja Mojih naredbi! Moj rob će se i dalje Meni približavati nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Sam njegov sluh kojim čuje, vid kojim gleda, ruka kojom radi, noga kojom korača. Kad od Mene nešto zatraži, dadnem mu. Kad od Mene zatraži utočište, pružim mu ga”(Buhari, hadis br. 6502).

 

Zatim kaže: S obzirom da autor piše na stranici koja, navodno, nosi naziv "Institut Ebu Hanife", postavljamo mu pitanje: Ako već slijediš hanefijsku pravnu školu, kako onda možeš tražiti obilježavanje kabura, jer to je pokuđeno po mišljenju hanefijskih učenjaka?! (Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 1/320 i Tebjinul-hakaik, 1/246) To je zloupotreba mezheba i maskiranje Ebu Hanifom i hanefijskim pravnicima. Ebu Hanife je prezirao gradnju na kaburu i njegovo obilježavanje, a Ebu Jusuf je prezirao da se piše po kaburu. Ovako spominje imam El-Kasani u svome djelu Bedaeus-sanaia, 1/320, a on kod hanefijskih učenjaka nosi nadimak "Poglavar-uleme").

Imam Abdulganijj en Nabulsi El Hanefi kaže: “U Džami’ul Fetava se kaže: “ Gradnja na kaburu nije pokuđena ako se radi o šejhovima i ulemi.” ( Kešfun nur, Abdul Ganijj en Nabulsi, str. 9.)

 

I kaže: “ Kaže Allah, dž.š.,: “A oni koji veličaju Allahove znakove, to je zaista od znakova bogobojaznosti srca njihovih.” Allahovi znakovi to je ono što upućuje na Allaha poput uleme i dobrih ljudi, svejedno bili oni živi ili mrtvi. Od njihovog veličanja je gradnja kubeta na njihovim mezarevima i pravljenje tabuta od drveta za njih kako ih obični ljudi ne bi potcenjivali. Iako je to novina to je lijepa novena isto kao što su pravnici rekli o uvećavanju turbana i proširivanju odjeće za ulemu da je to dozvoljeno kako ih obični ljudi ne bi unizivali i kako bi ih poštovali iako je to novena na kojoj selef nije bio.

U Džamu’ul Fetava je rečeno o gradnji na kaburu: “I rečeno je: Nije pokuđeno ako se radi o šejhovima i ulemi.”

U Mudmiratu se kaže: Šejh Ebu Bekr, Muhammed b. el Fadl je govorio: “Nema problema u upotrebi cigli u našoj zemlji i bila je dozvoljena upotreba strehe od drveta.”  ( *ovo navodi i Imam “Ponos vjere” Kadihan u Fetava Kadihan, 1/ 171, Darul Kutubil Ilmijje, 2009. *)

Imam Et Temretaši kaže: “Ovo je ako se radi oko mejta a ako se radi iznad njega onda nije pokuđeno zbog zaštite od divljih životinja. Ovo je isto kao što su uobičajili graditi ciglom zbog čuvanja od raskopavanja i to su smatrali lijepim.”

U Tenvirul Ebsar stoji: “I neće nad njim graditi građevinu a rečeno je i da nema problema u tome i to je odabrano mišljenje.” ( *Ed Durrul Muhtar, El Haskefi El Hanefi, 1/ 123, Darul Kutubil Ilmijje, Prvo izdanje, 2002.god.*)

U Komentaru El Kenza od Ez Zejle’ija stoji: “I rečeno je: Nema problema u pisanju i stavljanju kamena da bude znak zbog toga što je preneseno da je Poslanik, a.s., stavio kamen na mezar Osman b. Ma’zuna.” ( Kešfun Nur an ashabil kubur, Abdulganijj en Nabulsi, str. 23-24. )

 

Abdulganijj El Midani El Hanefi kaže: “ I neće se nad njim graditi, a rečeno je i: Nema problema u tome i to je odabrano mišljenje ( Tenvir ) i nema problema u pisanju po njemu da se ne bi izgubio trag ako ima potrebe. “ ( El Lubab, El Midani, 1/132 )

 

Kaže Imam Ebul Muhasin ( među ulemom poznat i kao “Ponos vjere” ) El Hasen b. Mensur El Uzdžendi El Fergani, el Hanefi, Kadihan: “ A ako napiše nešto ili stavi kamen nema problema u tome kod nekih.” ( Fetava Kadihan, 1/ 171 )

 

Kaže Ibn Abidin El Hanefi: “Iako je došla zabrana[10] postoji Idžma da se radi suprotno od toga. Imam Hakim, nakon što je spomenuo različitim putevima zabranu, kaže: Ovi senedi su ispravni ali se po njima ne radi jer se na svim kaburovima imama muslimana od istoka do zapada, pisalo. To je radnja koju je halef preuzeo od selefa a ovo pojačava ono što se prenosi da je Poslanik ponio kamen i stavio ga na kabur Osman ibn Maz’una i rekao: Da bih znao kabur mog brata i ukopao kod njega njegovu porodicu[11] . Pisanje je način obeležavanja a dokaz je Idžma ameli u slučaju da situacija zahtijeva to, a pisanje Kur’ana, stihova ili pohvala, to je pokuđeno.”[12]

Kaže El Hakim nakon što je naveo hadise o zabrani pisanja po kaburu: “Ovi senedi su ispravni ali se po njima ne radi jer se na svim kaburovima imama muslimana od istoka do zapada, pisalo.” ( El Mustedrek, El Hakim En Nejsaburi, 1/524, Darul Kutubil Ilmijje, Bejrut )

Kao što vidimo, mnoga ulema hanefijskog mezheba dozvoljava gradnju i pisanje na mezaru i to je odabrano mišljenje. Ono što izgleda vehabijske intelektualne sposobnosti ne mogu nikako da prihvate je to da nekada u mezhebu postoji više mišljenja u zavisnosti od mjesta i vremena življenja. Neki propisi koji važe za Saudijsku Arabiju  ne važe za Bosnu a neki koji važe za Bosnu ne važe pak za Grenland.

Ovdje neću navoditi dokaze o dozvoljenosti gradnje na mezaru. O tome ćemo pisati u zasebnom tekstu. Smatram da je ovo dovoljno da se prikaže vehabijsko neznanje i nepoznavanje šerijata.

Safet Kuduzović dalje kaže: “Da li ti, čovječe, imalo osjećaš grižu savjesti i da li se bojiš Uzvišenog Allaha kada nasrćeš na čast muslimana i potvaraš ih, s jedne strane, a prodaješ maglu i izigravaš se razumom muslimanskih masa, s druge strane. Koliko je samo onih koje si u zabludu odveo svojim neistinama govoreći protiv “vehabija”.”

Jedini koji nasrću na čast muslimana tekfireći ih, proglašavajući ih neznalicama samo zato što se ne slažu sa jednim mišljenjem, etiketirajući ih raznim etiketama su vehabije. Svako ovo može primjetiti. Što se tiče “prodavanja magle” , navođenje mišljenja uleme i tumačenje Kur’ana i hadisa shodno tumačenjima najveće islamske uleme i nedozvoljavanje samostalnog tumačenja vjere za šta se mi borimo nije prodavanje magle već upućivanje na put ispravnih prethodnika. Oni koji ljudima prodaju maglu, tj. poklanjaju u vidu besplatnih brošurica i knjiga su vehabije. Vehabijske knjige sa njihovim tumačenjima su samo magla. To je magla kojom se nastoji prikriti ispravno razumijevanje Kur’ana i hadisa ali ta magla lako biva razbijena olujom branioca sunneta. Koliko god vehabije pokušavale ljudima da podvaljuju, koliko god pokušavale da ih potkupljuju i varaju svojim pričama uvijek će postojati ljudi koji će te laži i podvale razotkrivati I koje oni, koliko god se trudili I koliko god nudili nikada ne mogu potkupiti. Vjera se ne prodaje!

Kaže Safet: Bojim se da si ti ubačeni element koji ima zadatak rasturiti muslimane i oslabiti njihovo pohabano jedinstvo, pa si počeo od onih koji tvome ukusu djeluju kao najradikalniji.”

Ako pogledamo istoriju uvidjet ćemo da su vehabije nastale kao plod zapadnjačkih planova za rušenjem Osmanske Imperije. Svugdje gdje su se vehabije umiješale za njima su došli i zapadnjaci ubijajući na hiljade muslimana i uzimajući im sva bogatstva. Primjer za to su Afganistan, Irak, Somalija. Vehabizam je uvijek odgovarao samo zapadnim silama koje pod plaštom “borbe protiv terorizma” upadaju u svaku zemlju u kojoj su se vehabije pojavile i nakon toga puštaju te ljude da pređu u druge zemlje koje su u planu da budu pokradene. Ko su ljudi koji se ubacuju u skoro svaki džemat razjedinjavajući ga i huškajući džematlije jedne na druge? Ko su ljudi koji su razjedinili naše safove razdvajajući često dva rođena brata, oca i sina?? Svi dobro znamo ko radi na razjedinjavanju džemata i muslimana zato se postidi Safete Kuduzoviću svojih riječi jer ste vi vehabije prvi uveli razdor među muslimanima!!! Nije očuvanje onoga što su muslimani praktikovali više od hiljadu godina razjedinjavanje već je razjedinjavanje unošenje vehabizma u džamije. Razjedinjavanje je napadanje ljudi koji po 60 godina padaju Allahu na sedždu i bave se proučavanjem islama i proglašavanje novotarima svih onih koji nisu vehabije. E to ti je razjedinjavanje!

Zatim kaže: “Zatim, Sami Džeko vehabijama pripisuje licemjerstvo, jer su napravili muzej nekom od velikih učenjaka. Ako si tako ljubomoran na tevhid (Allahovu jednoću)”

Vehabije jesu licemjerne i to se vidi iz velikog broja njihovih postupaka, između ostalog i iz opravdavanja “Nedelje šejha Muhamed b. Abdulvehhaba” a zabranjivanja proučavanja života Božijeg Poslanika, a.s., i spominjanja njegovih lijepih osobina.

Ne mogu da preskočim a da se ne osvrnem na tevhid, riječ koju vehabije često koriste a sa kojom se u mnogim stvarima kose.

Tevhid je obožavanje samo Allaha sa ubjeđenjem u Njegovu jednoću i jedinstvenost u biću, svojstvima i djelima.

Tevhid u obožavanju znači da se ibadeti ne upućuju nikome osim Njemu.

Tevhid u biću negira dvije stvari:

-          Da je Njegovo biće sastavljeno iz supstancija, ( dževher), akcidencija, ( arad ) dijelova i sastavaka. Drugim riječima tevhid u biću negira djeljivost Njegovog bića jer je sve ono što je djeljivo stvoreno i u potrebi za nečim što ga je podijelilo ili što ga je sastavilo na određeni način.

-          Postojanje drugog bića kome su nužne savršenosti i nemoguće manjkavosti.

Tevhid u svojstvima negira takođe dvije stvari:

-          Postojanje kod Allaha dva svojstva iz iste vrste kao npr. da On ima dva Kudreta ili dva Iradeta.

-          Da neko od Njegovih stvorenja ima neko svojstvo poput Njegovog.

Tevhid u djelima znači da je svako stvaranje ( halk ) i svako upravljanje ( tedbir ) od Allaha dž.š., a stvorenjima se samo pripisuje njihovo postizanje ( kesb ). Allah, dž.š., kaže: „Allah stvara vas i ono što vi radite.“ ( Es Saffat, 96. )  Sve ovo sadržano je u riječima: La ilahe illallah

Ako pogledamo u vehabijske knjige akide vidjećemo da Mu mnogi od njih pripisuju organe, ruke, noge, oči i sl. što se direktno kosi sa tevhidom. Takođe, svako od njih Allahu dž.š., pripisuje mjesto i pravac što se takođe kosi sa tevhidom jer bi to značilo da neko stvorenje ima neko svojstvo poput svojstva Stvoritelja što je neispravno.

Često traže trunčicu u tuđim očima zaboravljajući deblo u svom. ( koristim istu rečenicu koju je imam ez Zehebi uputio Ibn Tejmijji u svom poznatom savjetovanju Ibn Tejmijje kada je ovaj počeo da pravi grješke u akidi )

Takođe, od stvari vezanih za tevhid je i vehabijska podjela tevhida na rububijje, uluhijje i el esmau ves sifat. Ulema ehli sunnet vel džemata ocijenila je ovakvu podjelu ružnim bid'atom koji nema utemeljenje u Kur'anu, sunnetu niti u prvim generacijama muslimana. Pitam se zašto se vehabije nekad ne zapitaju: Kada mi redovno pitamo: Jesu li to radile prve generacije? Zašto mi pravimo podjelu koju nisu pravile prve generacije? Ali dobro, izgleda da to pitanje važi samo za druge, ne i za njih same.

Zatim kaže: „Problem je u tome što je šejhul-islam ovoga vremena, Muhammed b. Salih el-Usejmin, svojom džihadskom olovkom, uz veliku islamsku etiku, srušio temelje tvojih ubjeđenja, pa ti sada smeta i njegovo pero pohranjeno u nekakvom muzeju. Kako god da bilo, šejh El-Usejmin je imam ovoga vremena i njemu neće nauditi prigovor miskina i neznalica koliko god ih bilo, a tebi savjetujem da obuzdaš svoje strasti i pročitaš nešto od šejha El-Usejmina pa tek onda sudiš, ako uopće imaš pravo suditi ovom velikanu.“

Pitam se da li postoji vehabijski šejh a da po njima nije „šejhul islam“ „obnovitelj vjere“ , „velikan“ „muhaddis nad muhaddisima“, „ čudo od čovjeka“, „supermen“??

Čitajući njihove govore o njihovim vođama pomislim da se zaista radi o učenim ljudima, ma kako učenim, pomislim da su četvorica imama samo obični studenti naspram nekog od vehabijskih šejhova. Kada govore o Četvorici Imama vehabije rijetko da spomenu po koju pohvalnu osobinu ali zato kada stanu hvaliti Ibn Usejmina i druge ostanu bez riječi kojom bi ih opisali. Kada pjesnici u mevludu spomenu neku od lijepih osobina Poslanika, a.s., njegovo lice poput mjeseca, vehabije skaču i govore: „To je pretjerivanje!“ a kada oni počnu od ljudi, koji realno ni gramatiku arapskog jezika ne znaju, praviti „Šejhul Islama“, „obnovitelja vjere“ onda to nije pretjerivanje. Koliko njih sam sretao na fakultetu da po deseti put polažu jedan te isti ispit a kada dođu u vehabijski džemat postaju „šejhul islam“.

Slušajući Ibn Usejmina prvo što se može primjetiti je slabost u poznavanju gramatike arapskog jezika, nakon toga, ustaljena formula koju stalno spominje a na kojoj je izgleda i izgradio svoju slavu u vehabijskim krugovima: „To je bid'at, svaki bid'at je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru.“ i „ Pripisujemo Allahu ono što je sam sebi pripisao ( tj. što smo mi vehabije razumjeli iz Njegovog govora) ne ulazeći u kakvoću ( iako smo prije toga tu stvar detaljno opisali riječima od kojih nijedna ne stoji ni u Kur'anu ni u sunnetu )“

Onaj ko nije vidio ulemu za svakoga ko obuče odjeću uleme pomisli da je „šejhul islam“.

Kakva je bila Ibn Usejminova sveta olovka govore njegova djela prepuna antropomorfizma, vrijeđanja uleme i tekfira.

Evo samo par primjera šta je presveto pero Ibn Usejmina pisalo:

Kaže Muhammed Ibn Salih El Usejmin,  na drugoj hutbi petka 25.03. 1417.H.g.: “Onaj koji ima u svojoj kući satelitsku antenu izneverio je ono sa čime je došao Muhammed i zabranjen mu je džennet hadisom Božijeg Poslanika.”( Fetvu je svojom rukom potpisao 28.03.1417H.g.)

Kaže Ibn Usejmin: “Stav En Nevevija i Ibn Hadžer El Askalanija po pitanju Allahovih svojstava nije stav ehli sunnet vel džemata.”[13] ( Imam En Nevevi i Hafiz Ibn Hadžer El Askalani su dva velikana islama u čiju ispravnost nikada niko osim vehabija nije ni posumnjao. Iza sebe su ostavili djela bez kojih nijedan učenik koji proučava islam ne može učiti. En Nevevijeva knjiga Rijadu Salihin koju većina naših porodica posjeduje je najraširenija knjiga nakon Kur’ana a Ibn Hadžerov fethul Bari je najrasprostranjeniji I najpoznatiji komentar Sahiha Buharije )

Kaže Muhammed ibn Salih El Usejmin: “Kursijj je mjesto Allahovih stopala.”[14] ( Vehabije su poznati po tome da Boga opisuju kao nešto što ima ruke, noge, oči, stopala, potkoljenice, prste, lice i td. A posle ovako preciznog opisa kažu: Ali on nije sličan stvorenjima. Ovo je osnova njihovog antropomorfizma. )

I kaže: “Negiranje sličnosti u potpunosti je pogrešno. Zato što ne postoje dvije stvari, od supstancija ili svojstava a da između njih ne postoje zajedničke tačke u nekim dijelovima, zajedništvo je vrsta sličnosti pa ako negiraš sličnost apsolutno negiraćeš i sve ono u čemu stvorenje i Stvoritelj zajedno učestvuju.“ ( Šerh Akidetil Vasitijje, Muhammed b. Salih El Usejmin ) ( Dakle po njemu je Allah dž.š., sličan stvorenjima u nekim stvarima iako Allah dž.š., kaže: „Ništa nije kao On“ )

 

Kaže Muhammed ibn Salih el Usejmin: “U ovom je potvrda da je Njegov govor glas i slovo jer je osnova govora da to bude glas pa ako je rekao da On govori to mora biti glasovima.”[15] ( ovo je samo nastavak govora jevreja koji su govorili: Kaže se u Deuteronomiumu[16], 5/ 24: “Kad bismo se vratili pa da čujemo glas našeg Gospodara.” Kaže se u Knjizi Postanka, 3/ 8-10 : “Pa začuše zvuk Gospodara kako hoda po Džennetu pa reče: Čuo sam tvoj zvuk u Raju.” )

Kaže Muhammed ibn Salih El Usejmin: “Onaj koji govori neki jezik on govori jezikom a što se tiče Allaha, mi ne smijemo da Mu pripišemo jezik ali ne smijemo ni da ga negiramo jer mi ne znamo o tome ništa.”[17]

Kaže Muhammed ibn Salih El Usejmin: “U svakom slučaju, On ima dvije ruke bez sumnje i svaka od njih je ponaosob a ako bismo stavili jednu ruku na lijevu stranu to ne znači da je ona manjkava u odnosu na desnu.”[18]

 

 

 

Ovo je dovoljno da se razotkrije zabluda kojoj vehabije vode a ako neko od vehabija misli da je na dovoljnom intelektualnom nivou da može raspravljati sa nama onda smo mi spremni razotkriti svaku njihovu i najsitniju zabludu i obznaniti svijetu sve ono što se krije iza vehabizma i sve ono što ga finansijski podupire.

 

Molim Allaha, dž.š., da nas sačuva šejtanskih spletki i vehabijskog jada!

 

Spec.islamskog prava prof. Sami Džeko,

Prijepolje, 27.01.2012.

.

 


[1] Hiljetul Evlija, Ebu Nu’ajm, 9/ 113

[2] Fethul Bari, Ibn Hadžer El Askalani, 4/ 253

[3] Sura El Enbija, 2. ajet

[4] Aridatul Ahvezi, Ebu Bekr Ibnul Arebi, 10/ 146-147

[5] Kelimetun Ilmijjetun Hadijeh fil Bid’ati ve Ahkamiha, Gavudži, 218-219

[6] En Nihajetu fi Garibil Hadis, Ibn Esir, 1/ 79

[7] Et Tebjin fi Šerhil Erbe’in, El Hejesemi, str. 32.

[8] Tirmizi, br. 1049; Nesai 4/ 73; Ebu Davud, br. 3218; Muslim, 2/ 666

[9] Buhari, 2/ 128

[10] Pisanja na kaburu i obilježavanja

[11] Ebu Davud, br. 3206

[12] Hašija, 1/ 601

[13] Likaul Babil Meftuh, Ibn Usejmin, str. 42, Darul Vetan

[14] Tefsir ajetil Kursijj, Muhammed ibn Salih El Usejmin, str. 27

[15] Fetava El Akide, Muhammed ibn Salih El Usejmin, str. 72., Mektebetus Sunneh, Prvo izdanje, 1992.g.

[16] Peta Mojsijeva knjiga

[17] El Likauš Šehri, 3/ 47, Muhammed ibn Salih El Usejmin, Darul Vetan, Rijad

[18] El Akide, Muhammed ibn Salih El Usejmin, str. 90, Mektebetus Sunneh, Prvo Izdanje

Posljednje modifikacije u : Srijeda, 24 Oktobar 2012 14:45

6 komentari

 • Comment Link edin Subota, 01 Juni 2013 15:12 postavljeno od edin

  Allah vas uputio braćo na pravi put, amin

 • Comment Link muhamed Ponedjeljak, 01 April 2013 21:19 postavljeno od muhamed

  selam!
  nedavno sam presao na islam, poslije 10 godina citanja i istrazivanja islamske literature. bukvalno sam sate i dane i godine provodio proucavajuci isl. tekstove prije nego sto sam rekao da islamu. posto ovdje gdje zivim ima samo jedna dzamija i to arapska, odlucio sam se da joj se pridruzim. to je nesto najgore sto sam u zivotu ucinio. nakon vrlo kratkog vremena shvatio sam da su "vehabije", primitivizam, zaostalost, totalno nepoznavanje svoje vlastite vjere, nedostatak bilo kakvog istorijsko-kritickog razumjevanja vjere bilo je na dnevnom redu. ti ljudi meni djeluju kao roboti, totalno ispranih mozgova. svako neslaganje sa njihovim misljenjem je za njih neslaganje sa Bogom samim. nakon samo mjesec dana sve sam napustio. vjerujem u svome stanu i sobi. ti ljudi boluju od strasnih predrasuda. kritikuju sve na zapadu a na njemu zive. i da zakljucim-nemam ja nikakvih problema sa bogom, ali imam sa Njegovim "zemaljskim personalom". drago mi je da konacno potoji jedna ovakva stranica. puno srece u daljem radu. ovi prije umalo da mi zgade sve vjere svijeta.

 • Comment Link ahmed Nedjelja, 29 Januar 2012 00:12 postavljeno od ahmed

  sami , da te Allah dz.s nagradi, bez ikakvog pretjerivanja ali uistinu odusevljen sam, pa dokle vise ... dokle je ta granica vehabiske gluposti i maloumnosti???? zaista su oni intelektualno ogranicene osobe... pa gdje im je FIKR ? gdje im je razmisljanje?? zar ne poziva Allah dz.s na razmisljanje: " ve je tefekkerune ..."
  zasto ne koriste jedan od najvecih Allahovih blagodati RAZUM???

 • Comment Link Omer Subota, 28 Januar 2012 16:52 postavljeno od Omer

  I vidio sam da te u pisanju prof. Kuduzović etiketira kao da svjesno ili nesvjesno pomažeš Dodiku protiv Bošnjaka... Pa ko ej enajviše utjecao na razgradnju bošnjačkog identiteta od "njih", koliko je fitne unešeno u naše džemate od "njihovog" agresivnog tumačenja vjere...

  U svakom slučaju drugu stranu priče treba narodu podastrijeti, pa ko ima pameti neka sam prosudi šta je ispravnije...

  P.S. Brate ako možeš da nešto napišeš iz arapskih izvora o ulozi Ibn Usejmena i te uleme (donošenju fetvi) prilikom okupacije muslimanskih zemalja od strane Amerike, prilikom Pustinjske oluje i ostalih akcija...

 • Comment Link Omer Subota, 28 Januar 2012 16:48 postavljeno od Omer

  Da te Allah nagradi shodno tvojoj namjeri brate...

  Nisam te pobliže upoznao ali kada sam vidio da ti postavljaju sliku na Youtube praveći od tebe šejtana, obećavajući džehennem i kaznu tebi i onima koji te podržavaju, vidio sam da nešto vrijediš... Allah najbolje zna...

  U svakom slučaju nisu "oni" navikli na dijalog... Poslje agresije na nas Bošnjake imali su samo agersivne nastupe kojima su propagirali svoje ubjeđenje, valhda je i ta dobra finansijska potpora učinila svoje, pa sada koliko imamo stranica na kojima rekamiraju svoja uvjerenja...

 • Comment Link Nela Toronto Petak, 27 Januar 2012 23:43 postavljeno od Nela Toronto

  Mene neki strah obuzizma od ovog Safeta i jos jednog drugoga cini mi se da se preziva Pezic. Toliki mi strah nabijaju kada ih slusam, toliki strah da sam pocela da mislim da sve sto radim je jedna velika greska, i da svaki put kada sam na namazu je greska.
  Bez nikakve taktike, uvek su u pravi blah, blah, nama trebaju ljudi koji ce nam unositi sigurnost i olaksavati u veri, a ne ovi Allahu dragi sacuvaj!
  Thanks i sellam!

Ostavi komentar

Molimo unesite potrebne informacije (*)

Croatian Arabic Armenian Azerbaijani English French German Hindi Italian Persian Spanish Swedish Turkish Urdu

Kalendar

Ponedjeljak, 27 Mart 2017  
28. Jamadi-ul-Akhir 1438

Reklama

Animirane reklame koje skreću pažnju posjetilaca.

Ovdje može biti i vaša reklama dovoljno je da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas ako želite da budete dio ove ponude.

Prijava korisnika

Posjetioci države

Najpopularnije 10:
Unknown flag 72%Unknown (129755)
Bosnia Hercegovina flag 8%Bosnia Hercegovina (15303)
Serbia flag 5%Serbia (9071)
Germany flag 3%Germany (5352)
Austria flag 2%Austria (3633)
Switzerland flag 2%Switzerland (3038)
Sweden flag 1%Sweden (1840)
Croatia/Hrvatska flag <1%Croatia/Hrvatska (1757)
Italy flag <1%Italy (1180)
Ukraine flag <1%Ukraine (921)
181072 posjeta iz 124 država

Internet preglednici

Najpopularnije:
4%Internet Explorer 6.0
3%Internet Explorer 8.0
3%Internet Explorer 9.0
3%Safari 8536.25
3%Opera 9.80
2%Safari 534.30
2%Internet Explorer 7.0
2%Mozilla
2%FireFox 6.0.2
2%Safari 600.1.4

Broj posjetilaca


Danas:26
Ovaj mjesec:1648
Ove godine:4972
Ukupno posjeta:181070
Bots today:37
Od otvorenja:2011-04-30

Detalji korisnika

Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Bot Unknown Bot
Vaš IP: 54.211.104.247